โครงการของเรา

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการเสริมพลังชุมชนเป็นส่วนหนี่งในการสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาสังคมในระยะยาวจึงริเริ่มและดำเนินโครงการในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างโอกาสการมีงานทำ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยใช้พลังร่วมจากชุมชนและภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

คุณภาพชีวิต

มุ่งเน้นการเสริมพลังชุมชนตามความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาสังคมในระยะยาว

โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (Relearning Space @ Library)

จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการหาข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศลดลงเป็นลำดับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตนี้เป็นโอกาส ร่วมสร้างพื้นที่ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ โดยเดินหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (Relearning Space @ Library)