โครงการของเรา

เป้าหมายสำคัญ ประการหนึ่งของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ที่ การสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจากฐานราก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในการสนับสนุนการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ทั้งเพื่อการบริหารจัดการชีวิตตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมในอนาคต

เด็กและเยาวชน

มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน (Executive Functions Approach) : เครือข่ายสาธารณสุข

EF หรือ “Executive Functions” “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ” คือกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ช่วยกำกับความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ แก้ปัญหา ควบคุมอารมณ์ วางแผน และทำออกมาเป็นพฤติกรรมเป้าหมายได้ งานวิจัยจำนวนมากชี้ว่า ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF จะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน (Executive Functions Approach) : เครือข่ายโรงเรียน

เกิดขึ้นเพื่อขยายแนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเป็นตัวตั้ง สร้างการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม ให้เด็ก ครู พ่อแม่ ชุมชน ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยมีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ และพร้อมขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ

โครงการดนตรีพลังบวก “เด็กภูมิดี”

มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เด็กขาดโอกาสได้รับการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาดนตรี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง

เป็นการผสานพลังการทำงานระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาคี ในการช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทั้งปัญหาสุขภาวะ การเรียนรู้ที่หยุดชะงักจากการที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ไปจนถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนด้อยโอกาสไม่ให้หลุดออกนอกระบบ

โครงการนิทานเดินทางออนแอร์

สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อนำพาสังคมไปสู่การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเล่านิทานผ่านหนังสือภาพชั้นดี ซึ่งมีความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม คือการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเยาวชนได้รับผลประโยชน์