รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย
รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ

นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล
กรรมการ

ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
กรรมการ

นายธิติ ตันติกุลานันท์
กรรมการ

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
กรรมการ

นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
กรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
อนุกรรมการ

นายภากร ปีตธวัชชัย
อนุกรรมการ

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ