รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
รองประธานกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

นายธิติ ตันติกุลานันท์
กรรมการ

นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
กรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
กรรมการ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
กรรมการ

ดร. เสรี นนทสูติ
กรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
กรรมการ

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
กรรมการและเหรัญญิก

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานอนุกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
อนุกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
อนุกรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
อนุกรรมการ

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
อนุกรรมการ

ดร. เสรี นนทสูติ
อนุกรรมการ

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ