รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

นายพิชัย ชุณหวชิร
ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
รองประธานกรรมการ

ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ

ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล
กรรมการ

ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่
กรรมการ

นายธิติ ตันติกุลานันท์
กรรมการ

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
กรรมการ

นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
กรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ

(1) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อคณะอนุกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
อนุกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
อนุกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
อนุกรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
อนุกรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
อนุกรรมการ

นายภากร ปีตธวัชชัย
อนุกรรมการ

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

(2) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567