รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

นายธิติ ตันติกุลานันท์
กรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
กรรมการ

นายศุภโชค ศุภบัณฑิต
กรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการ

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
กรรมการ

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
อนุกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
อนุกรรมการ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
อนุกรรมการ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
อนุกรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
อนุกรรมการ

นายภากร ปีตธวัชชัย
อนุกรรมการ

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ