โครงการของเรา

ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวได้ สามารถดูแลตัวเอง มีสุขภาพกายและใจที่ดีได้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงของสังคมไทยที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ผู้สูงอายุ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

โครงการดนตรีพลังบวก “วงปล่อยแก่”

เริ่มต้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง โดยใช้เสียงเพลงและดนตรีเป็นสื่อในการสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมร่วมกัน วงปล่อยแก่ ที่บ้านคา จังหวัดราชบุรี ถือเป็นโมเดลนำร่องที่มีเป้าหมายในการขยายผลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ