รู้จักกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET Foundation: Partner for Better Society

เพราะเชื่อมั่นว่า “รากฐานที่ดีของคนในสังคม” จะนำไปสู่ “ปลายทางที่ดี” ในการสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ นับตั้งแต่ปี 2549 ที่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนปัจจุบัน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจที่มีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้ง สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับชีวิตคนไทย
ทุก ๆ วันมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง “นวัตกรรมสังคม” เพื่อให้พลังร่วมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และวางรากฐานสำคัญเพื่อการเดินหน้าไปสู่สังคมที่ดีขึ้น

การเรียนรู้ เป็นแรงขับที่อยู่ในเนื้อในตัวเรา

มันคือพลัง ของความช่างสงสัยและช่างสำรวจ

มันคือความสุข ที่ได้ครุ่นคิดและได้ลองผิดลองถูก

ครูวิเชียร ไชยบัง

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนเครือข่ายโรงเรียน

ครูวิเชียร ไชยบัง

ครูวิเชียร ไชยบัง

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนเครือข่ายโรงเรียน

เด็กและเยาวชน

เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ที่การสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจากฐานราก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในการสนับสนุนการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ทั้งเพื่อการบริหารจัดการชีวิตตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมในอนาคต

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวได้ สามารถดูแลตัวเอง มีสุขภาพกายและใจที่ดีได้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงของสังคมไทย ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

คุณภาพชีวิต

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า การเสริมพลังชุมชน เป็นส่วนหนี่งในการสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาสังคมในระยะยาว จึงริเริ่มและดำเนินโครงการในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างโอกาสการมีงานทำ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยใช้พลังร่วมจากชุมชนและภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย